04 ஜூலை 2015

,

"கந்த சஷ்டி கவசம்" - சக்தியை நோக்க சரவண பவனா பாடல்..

Kandha Sashti Kavacham by Sulamangalam Sisters sashtiyai nokka saravana bhavana song in tamil, Sri Kandha Sasti Kavasam, tamil devotional songs, shastiyai nokka mp3, skandha, Lord Murugan, lyrics in kandha sasti kavasam lyrics in english,

"கந்த சஷ்டி கவசம்" - சக்தியை நோக்க சரவண பாவனா பாடல் Mp3.. [ Kandha Sashti Kavacham by Sulamangalam Sisters "sashtiyai nokka saravana bhavana" song with lyrics in tamil ]

Kandhar Sashti Kavasam song by Sulamangalam Sisters - sashtiyai nokka saravana bhavana paadal mp3 margali madham online ketka, devotional songs in tamil

துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம் துன்பம்போம்
நெஞ்சில் பதிப்போர்க்கு செல்வம் பலித்துக் கதித்தோங்கும்
நிஷ்டையும் கைகூடும்
நிமலர் அருள் கந்தர் சஷ்டி கவசம் தனை

அமரர் இடர் தீர அமரம் புரிந்த
குமரனடி ணெஞ்செஹ் குறி

சஷ்டியை நோக்க சரவண பவனார்
சிஷ்டருக்கு உதவும் செங்கதிர் வேலோன்
பாதம் இரண்டில் பன்மணி சதங்கை
கீதம் பாட கிண்கிணி யாட
மைய நடம் செய்யும் மயில் வகனனார்

கையில் வேலால் எனைக் காக்க வென்று வந்து
வரவர வேலாஹ் யுதனார் வருக
வருக வருக மயிலோன் வருக
 இந்திரன் முதலா எண்டிசை போற்ற
மந்திர வடிவேல் வருக வருக

வாசவன் மருஹா வருக வருக
நேசக் குரமஹால் நினைவோன் வருக
ஆருமுஹம் படைத்த ஐயா வருக
நீறிடும் வேலவன் நிதம் வருக
சிரஹிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக

சரவணா பவனார் சடுதியில் வருக
ரஹான பவச ர ர ர ர ர ர ர
ரிகன பவச ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி
விணபவ சரகன வீரா நமோ நாம
நிபவ சரகன நிற நிற நிறென

வசர ஹனபவ வருக வருக
அசுரர் குடி கெடுத்த ஐயா வருக
என்னை யாலும் இளையோன் கையில்
பன்னிரண்டு ஆயுதம் பாசான் குசமும்
பரந்த விழிஹல் பன்னிரண்டு இலங்கை

விரைந்து எனைக் காக்க வேலோன் வருக
ஐயும் கிளியும் அடைவுடன் சாவும்
உய்யொளி சாவும் உயிரையும் கிளியும்
கிளியும் சாவும் கிளரொளி யையும்
நிலை பெற்றேன்முன் நிதமும் ஒளிரும்

ஷன்முஹன் நீயும் தனியொளி யொவ்வும்
குண்டலியாம் சிவா குஹன் தினம் வருக
ஆறு முகமும் அணிமுடி ஆறும்
நீறிடு நெற்றியும் நீண்ட புருவமும்
பன்னிரு கண்ணும் பவளச் செவ்வாயும்

நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்
ஈராறு செவியில் இலஹு குண்டலமும்
ஆறிரு தின்புயது அழஹிய மார்பில்
பல்பூ ஷணமும் பதக்கமும் தரித்து
நன்மைநிபூண்ட நவரத்ன மாலையும்

முப்புரி நூலும் முதனி மார்பும்
செப்ப்பழஹுடைய திருவயிற் உந்தியும்
துவண்ட மருங்கில் சுடரொளி பட்டும்
நவரத்னம் பதித்த நர்த்சீ ராவும்
இருதொடை அழஹும் இணை முழந்தாலும்

திருவடி யதனில் சிலம்பொலி முழங்க
சேக கன சேக கன சேக கன செகன
மோக மோக மோக மோக மோக மோக மோகன
நஹா நஹா நஹா நஹா நஹா நஹா நஹென
திகு குணா திகு திகு திகு குணா டிகுண

ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர
ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி
து து து து து து து து து து து து து து து
தகு தகு திகு திகு தங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து மயிலோன் விந்து

முந்து முந்து முருஹவேல் முந்து
எந்தனை யாலும் யெஹ்ரஹ செல்வா
மைந்தன் வேஹ்ண்டும் வரமஹிழ்ந்த் துதவும்
லாலா லாலா லாலா வேஹ்ஷமும்
லீலா லீலா லீலா விநோதனென்று

உன்திரு வடியை உறுதி என்றென்னும்
ஏன் தலை வைத்துன் இணையடி
காக்க
 என்னுயிர்க் உயிராம் இறைவன் காக்க
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க
அடியேன் வதனம் அழஹுவேல் காக்

பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் கா
க்
கதிர்வேல் இரண்டு கண்ணினைக் கா
க்
விதிசெவி இரண்டும் வேலவர் காக்
நாசிஹல் இரண்டும் நல்வேல் கா
க்
பேசிய வாய்தனை பெருவேல் கா
க்

முப்பதிருப்பாள் முனைவேல் கா
க்
செப்பிய நாவை செவ்வேல் காக்
கன்னம் இரண்டும் கதிர்வேல் கா
க்
என்னிளங் கழுதை இனியவேல் கா
க்
மார்பை இரத்னா வடிவேல் கா
க்

சேர்ல முலைமார் திருவேல் காக்
வடிவேல் இருதோள் வளம்பெறக் கா
க்
பிடரிஹல் இரண்டும் பெருவேல் கா
க்
அழஹுடன் முதுஹை அருள்வேல் கா
க்
பழு பதினாறும் பருவேல் காக்

வெற்றிவேல் வயிற்ரை விளங்கவே கா
க்
சிற்றிடை அழஹுற செவ்வேல் கா
க்
நானாம் கையிற்றை நல்வேல் கா
க்
ஆண் பெண்ண குரிஹளை அயில்வேல் காக்
பிட்டம் இரண்டும் பெருவேல் கா
க்

வட்டக் குதத்தை வல்வேல் கா
க்
பனை தொடை இரண்டும் பருவேல் கா
க்
கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க
ஐவிரல் அடியினை அருள்வேல் காக்க
கைஹல் இரண்டும் கருணைவேல் காக்க

முன்கை இரண்டும் முரண்வேல் காக்க
பின்கை இரண்டும் பின்னவள் இருக்க
நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணை யாஹ
நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்க
முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க

எப்பொழுதும் எனை எதிர்வேல் காக்க
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்
கடுஹவே வந்து கனஹவேல் காக்க
வரும் பஹல் தன்னில் வச்ரவேல் காக்க
அரை இருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க

ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க
தாமதம் நீக்கி சதுர்வேல் காக்க
காக்க காக்க கனஹவேல் காக்க
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க
தாக்க தாக்க தடையற தாக்க

பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிபட
பில்லி சூன்யம் பெரும்பஹை அஹல
வல்ல பூதம் வளாஷ்டிஹப் பெயஹல்
அல்லல் படுத்தும் அடங்கா முனியும்
பில்லைஹல் தின்னும் புழக்கடை முனியும்

கொள்ளிவாய்ப் பெய்ஹளும் குரலைப் பெய்ஹளும்
பெண்களை தொடரும் பிரமரா சதரும்
அடியனைக் கண்டால் அலறி கலங்கிட
இரிசி காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்
எல்லிலும் இருட்டிலும் எதிர்படும் மன்னரும்

காண பூசை கொள்ளும் காளியோடு அனைவரும்
விட்டான் காரரும் மிகு பல பெய்ஹளும்
தண்டியக் காரரும் சண்டாளர் ஹாலும்
ஏன் பெயர் சொல்லவும் இடி விழுந்தோடிட
ஆணை அடியினில் அரும் பாவைஹளும்

பூனை மயிரும் பில்லைஹல் என்பும்
நஹமும் மயிரும் நீண்முடி மண்டையும்
பாவைஹல் உடனே பல கலசத்துடன்
மனையில் புதைத வஞ்சனை தனையும்
ஒட்டிய பாவையும் ஒட்டிய செருக்கும்

காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்
ஓது மஞ்சனமும் ஒருவழி போகும்
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட
மாற்றான் வஞ்சகார் வந்து வணங்கிட
கால தூதால் எனை கண்டால் கலங்கிட

அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட
வாய் விட்டலறி மதி கேட்டோட
படியினில் முட்ட பாசக் கையிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிட கட்டு
கட்டி உருட்டு கால் கை முறிய

கட்டு கட்டு கதறிட கட்டு
முட்டு முட்டு முழிஹல் பிதுங்கிட
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாஹா
சொக்கு சொக்கு சூற்பஹை சொக்கு
குத்து குத்து கூர்வடி வேலால்

பற்று பற்று பஹலவன் தணலெரி
தணலெரி தணலெரி தனலதுவாஹா
விடுவிடு வேலை வெருண்டது ஓட
புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்
எலியும் கரடியும் இனிதொடர்ந்து ஓட

தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான்
கடிவிட விஷங்கள்
கடிதுயர் அங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதுடன் இறங்க
பொழிப்பும் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும்
வாதம் சயித்தியம் வலிப்பு பித்தம்

சூலை சாயம் குன்மம் சொக்கு சிரங்கு
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் புரிதி
பக்க பிளவை படர்தொடை வாழை
கடுவன் படுவன் கைதால் சிலந்தி
பறக்குது அரனை பரு அரை யாக்கும்

எல்லாப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால்
நில்லா தொட நீ எனக் அருள்வாய்
ஈரேழுல ஹமும் எனக் உறவாஹா
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா
மண்ணால் அரசரும் மகிழ்ந்துற வாஹவும்

உன்னை துதிக்க உன் திருநாமம்
சரவணா பவனே சைலொளி பவனி
திருபுர பவனே திகழொளி பவனே
பரிபுர பவனே பவமொழி பவனே
அரிதிரு மருஹா அமரா பத்தியை

காத்து தேவர்கள் கடும் சிறை விடுத்தாய்
கந்தா குஹனே கதிர் வேலவனே
கார்திஹை மைந்தா கடம்பா கடம்பனை
இடும்பனை யழித்த இனியவேல் முருஹா
தனிஹா சலனே சங்கரன் புதல்வா

கதிர்கா மதுரை கதிர்வேல் முருஹா
பழனி பதிவாழ் பால குமாரா
ஆவினன் குடிவாழ் அழஹிய வேல
செந்தில் மாமலை யுறும் செங்கல்வ ராயா
சமரா புரிவாழ் ஷண்முக தரசே

காரர் குழலாள் கலைமஹால் நன்றாய்
ஏன்னா இருக்க யான் உன்னை பாட
எனை தொடர்ந்து இருக்கும் எந்தை முருஹனை
பாடினேன் ஆடினேன் பரவச மாஹா
ஆடினேன் நாடினேன் ஆவினன் பூதியே

நேசமுடன் யான் நெற்றியில் அணிய
பாச வினைஹல் பற்றது நீங்கி
உன்பதம் பெறவே உன்னருலாஹா
அன்புடன் ரக்ஷி அன்னமும் சொன்னமும்
மேத்தா மேதாஹா வேலாயு தனர்

சித்தி பெற்றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலை குரு வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலை குற மகளுடன்
வாழ்க வாழ்க வாரண துவசம்
வாழ்க வாழ்க ஏன் வருமைஹல் நீங்க
எதனை குறைஹல் எதனை பிழைஹல்
எதனை அடியேன் எ தனை செய்யினும்
பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பது உன்கடன்

பெற்றவள் குரமஹால் பெற்றவளாமே
பிள்ளை என்றன்பாய் பிரிய மழித்து
மைந்தன் என்மீது உன்மனம் மகிழ்ந்தருளி
தஞ்சம் என்றடியார் தழைத்திட அருள்செய்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

பாலன் தேவ ராயன் பஹர்ன் ததை
காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும்
ஆசா இத்துடன் அங்கம் துலக்கி
நேசமுடன் ஒரு நினைவது வாஹி
கந்தர் சஷ்டி கவசம் இதனை

சிந்தை கலங்காது தியானி பவர்ஹல்
ஒருநாள் முப்பதா ருரு கொண்டு
ஓதியெஹ் ஜெபித்து ஊஹந்து நீறணிய
அஷ்ட திக்குல்லோர் அடங்கலும் வசமாய்
திசை மன்னர் எண்மர் செயலது (சேர்ந்தங்கு) அருள்வார்

மாற்றல ரெல்லாம் வந்து வணங்குவர்
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை அளித்திடும்
நவமத னெனவும் நல்லெழில் பெறுவார்
எந்தநாளும் ஈரெட்டாய் வாழ்வார்
கந்தர்கை வெலாம் கவச தடியை

வழியாய் காண மேயாய் விளங்கும்
விழியால் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்
பொல்லாதவரை போடி போடி யாக்கும்
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்தடி

அறிந்த எனதுல்லாம் அஷ்ட லேட்ச்மிஹளில்
வீர லேட்ச்மிக்கு விறுன் துனவாஹா
சூரா பத்மாவைத் துணித்தகை யதனால்
இருப தேழ்வர்க்கு உவன் தமுதளித்த
குருபரன் பழனி குன்றினில் இருக்கும்

சின்ன குழந்தை சேவடி போற்றி
எனை தடு தாட்கொள என்றன துள்ளும்
மேவிய வடிவுறும் வேலவா போற்றி
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி
குரமஹால் மனமகிழ் கோவே போற்றி

திறமிஹு திவ்ய தேஹா போற்றி
இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றி
கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி
வெட்சி புனையும் வேலெஹ் போற்றி
உயர்கிரி கனஹா சபைகொர் அரசே

மயில்நட மிடுவாய் மலரடி சரணம்
சரணம் சரணம் சரவணபவ ஓம்
சரணம் சரணம் ஷன்முஹா சரணம்

சரணம் சரணம் ஷன்முஹா சரணம்..

Kandha Sashti Kavacham by Sulamangalam Sisters sashtiyai nokka saravana bhavana song with tamil lyrics and tanglish lyrics, Sri Kandha Sasti Kavasam mp3 online, tamil devotional songs, shastiyai nokka mp3, skandha, Lord Murugan, lyrics in kandha sasti kavasam, swamy paadalgal varigaudan, kandarm, theiveega paattu, aanmeega paadalgal, aanmeega paattu, aanmeegam, maargazli maadha padal, adhikaalai samy padal,

Thuthipporku Valvinaipom Thunbampom
Nenjil Pathipporku Selvam Palithuk Kathithongum
Nishtaiyum Kaikoodum
Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai


Amarar Idar Theera Amaram Purintha
Kumaranadi Nenjeh Kuri


Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar
Sishtarukku Uthavum Sengkathir Velon
Paatham Irandil Panmani Sathangai
Geetham Paada Kinkini Yaada
Maiya Nadam Seiyum Mayil Vahananaar


Kaiyil Velaal Yenaik Kaakka Vendru Vanthu
Varavara Velah Yuthanaar Varuha
Varuha Varuha Mayilon Varuha
Inthiran Mudhalaa Yendisai Potra
Manthira Vadivel Varuha Varuha


Vaasavan Maruhaa Varuha Varuha
Nesak Kuramahal Ninaivon Varuha
Aarumuham Padaitha Aiyaa Varuha
Neeridum Velavan Nitham Varuha
Sirahiri Velavan Seekkiram Varuha


Saravana Bavanaar Saduthiyil Varuha
Rahana Bavasa Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Rihana Bavasa Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri
Vinabava Sarahana Veeraa Namo Nama
Nibava Sarahana Nira Nira Nirena


Vasara Hanabava Varuha Varuha
Asurar Kudi Kedutha Aiyaa Varuha
Yennai Yaalum Ilaiyon Kaiyil
Pannirendu Aayutham Paasaan Gusamum
Parantha Vizhihal Pannirandu Ilanga


Virainthu Yenaik Kaakka Velon Varuha
Aiyum Kiliyum Adaivudan Sauvum
Uyyoli Sauvum Uyiraiyum Kiliyum
Kiliyum Sauvum Kilaroli Yaiyum
Nilai Petrenmun Nithamum Olirum


Shanmuhan Neeyum Thaniyoli Yovvum
Kundaliyaam Siva Guhan Thinam Varuha
Aaru Muhamum Animudi Aarum
Neeridu Netriyum Neenda Puruvamum
Panniru Kannum Pavalach Chevvaayum


Nanneri Netriyil Navamanich Chuttiyum
Eeraaru Seviyil Ilahu Kundalamum
Aariru Thinpuyathu Azhahiya Maarbil
Palboo Shanamum Pathakkamum Tharithu
Nanmanipoonda Navarathna Maalaiyum


Muppuri Noolum Muthani Maarbum
Sepppazhahudaiya Thiruvayir Unthiyum
Thuvanda Marungil Sudaroli Pattum
Navarathnam Pathitha Nartchee Raavum
Iruthodai Azhahum Inai Muzhanthaalum


Thiruvadi Yathanil Silamboli Muzhanga
Seha Gana Seha Gana Seha Gana Segana
Moga Moga Moga Moga Moga Moga Mogana
Naha Naha Naha Naha Naha Naha Nahena
Digu Kuna Digu Digu Digu Kuna Diguna


Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri
Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du
Dagu Dagu Digu Digu Dangu Dingugu
Vinthu Vinthu Mayilon Vinthu


Munthu Munthu Muruhavel Munthu
Yenthanai Yaalum Yehraha Selva
Mainthan Vehndum Varamahizhnth Thuthavum
Laalaa Laalaa Laalaa Vehshamum
Leelaa Leelaa Leelaa Vinothanendru


Unthiru Vadiyai Uruthi Yendrennum
Yen Thalai Vaithun Yinaiyadi Kaaka
Yennuyirk Uyiraam Iraivan Kaaka
Panniru Vizhiyaal Baalanaik Kaaka
Adiyen Vathanam Azhahuvel Kaaka


Podipunai Netriyaip Punithavel Kaaka
Kathirvel Irandu Kanninaik Kaaka
Vithisevi Irandum Velavar Kaaka
Naasihal Irandum Nalvel Kaaka
Pesiya Vaaythanai Peruvel Kaaka


Muppathirupal Munaivel Kaaka
Seppiya Naavai Sevvel Kaaka
Kannam Irandum Kathirvel Kaaka
Yennilang Kazhuthai Iniyavel Kaaka
Maarbai Irathna Vadivel Kaaka


Serila Mulaimaar Thiruvel Kaaka
Vadivel Iruthol Valamberak Kaaka
Pidarihal Irandum Peruvel Kaaka
Azhahudan Muthuhai Arulvel Kaaka
Pazhu Pathinaarum Paruvel Kaaka


Vetrivel Vayitrai Vilangave Kaaka
Sitridai Azhahura Sevvel Kaaka
Naanaam Kayitrai Nalvel Kaaka
Aan Penn Kurihalai Ayilvel Kaaka
Pittam Irandum Peruvel Kaaka


Vattak Kuthathai Valvel Kaaka
Panai Thodai Irandum Paruvel Kaaka
Kanaikaal Muzhanthaal Kathirvel Kaaka
Aiviral Adiyinai Arulvel Kaaka
Kaihal Irandum Karunaivel Kaaka


Munkai Irandum Muranvel Kaaka
Pinkai Irandum Pinnaval Irukka
Naavil Sarasvathi Natrunai Yaaha
Naabik Kamalam Nalvel Kakka
Muppaal Naadiyai Munaivel Kaaka


Yeppozhuthum Yenai Yethirvel Kaaka
Adiyen Vasanam Asaivula Neram
Kaduhave Vanthu Kanahavel Kaaka
Varum Pahal Thannil Vachravel Kaaka
Arai Irul Thannil Anaiyavel Kaaka


Yemathil Saamathil Yethirvel Kaaka
Thaamatham Neeki Chathurvel Kaaka
Kaaka Kaaka Kanahavel Kaaka
Noaka Noaka Nodiyil Noaka
Thaakka Thaakka Thadaiyara Thaakka


Paarka Paarka Paavam Podipada
Billi Soonyam Perumpahai Ahala
Valla Bootham Valaashtihap Peihal
Allal Paduthum Adangaa Muniyum
Pillaihal Thinnum Puzhakadai Muniyum


Kollivaayp Peihalum Kuralaip Peihalum
Penkalai Thodarum Bramaraa Chatharum
Adiyanaik Kandaal Alari Kalangida
Irisi Kaatteri Ithunba Senaiyum
Yellilum Iruttilum Yethirpadum Mannarum


Kana Pusai Kollum Kaaliyodu Anaivarum
Vittaan Gaararum Migu Pala Peihalum
Thandiyak Kaararum Sandaalar Halum
Yen Peyar Sollavum Idi Vizhunthodida
Aanai Adiyinil Arum Paavaihalum


Poonai Mayirum Pillaihal Enpum
Nahamum Mayirum Neenmudi Mandaiyum
Paavaihal Udane Pala Kalasathudan
Manaiyil Puthaitha Vanjanai Thanaiyum
Ottiya Paavaiyum Ottiya Serukkum


Kaasum Panamum Kaavudan Sorum
Othu Manjanamum Oruvazhi Pokum
Adiyanaik Kandaal Alainthu Kulainthida
Maatran Vanjahar Vanthu Vanangida
Kaala Thoothaal Yenai Kandaal Kalangida


Anji Nadungida Arandu Purandida
Vaay Vittalari Mathi Kettoda
Padiyinil Mutta Paasak Kayitraal
Kattudan Angam Katharida Kattu
Katti Uruttu Kaal Kai Muriya


Kattu Kattu Katharida Kattu
Muttu Muttu Muzhihal Pithungida
Sekku Sekku Sethil Sethilaaha
Sokku Sokku Soorpahai Sokku
Kuthu Kuthu Koorvadi Velaal


Patru Patru Pahalavan Thanaleri
Thanaleri Thanaleri Thanalathuvaaha
Viduvidu Velai Verundathu Oda
Puliyum Nariyum Punnari Naayum
Yeliyum Karadiyum Inithodarnthu Oda


Thelum Paambum Seyyaan Pooraan
Kadivida Vishangal
Kadithuyar Angam
Yeriya Vishangal Yelithudan Iranga
Polippum Sulukkum Oruthalai Noyum
Vaatham Sayithiyam Valippu Pitham


Soolai Sayam Kunmam Sokku Sirangu
Kudaichal Silanthi Kudalvip Purithi
Pakka Pilavai Padarthodai Vaazhai
Kaduvan Paduvan Kaithaal Silanthi
Parkuthu Aranai Paru Arai Yaakkum


Yellap Piniyum Yendranaik Kandaal
Nillaa Thoda Nee Yenak Arulvaay
Eerezhula Hamum Yenak Uravaaha
Aanum Pennum Anaivarum Yenakkaa
Mannaal Arasarum Mahizhnthura Vaahavum


Unnai Thuthikka Un Thirunaamam
Saravana Bavane Sailoli Bavanee
Thirupura Bavane Thigazholi Bavane
Paripura Bavane Pavamozhi Bavane
Arithiru Maruhaa Amaraa Pathiyai


Kaathu Thevarkal Kadum Sirai Viduthaay
Kanthaa Guhane Kathir Velavane
Kaarthihai Mainthaa Kadambaa Kadambanai
Idumbanai Yazhitha Iniyavel Muruhaa
Thanihaa Salane Sangaran Puthalvaa


Kathirkaa Mathurai Kathirvel Muruhaa
Pazhani Pathivaazh Baala Kumaaraa
Aavinan Kudivaazh Azhahiya Vela
Senthil Maamalai Yurum Sengalva Raayaa
Samaraa Purivaazh Shanmuha Tharase


Kaarar Kuzhalaal Kalaimahal Nandraay
Yennaa Irukka Yaan Unai Paada
Yenai Thodarnthu Irukkum Yenthai Muruhanai
Padinen Aadinen Paravasa Maaha
Aadinen Naadinen Aavinan Poothiyey


Nesamudan Yaan Netriyil Aniya
Paasa Vinaihal Patrathu Neengi
Unpatham Perave Unnarulaaha
Anbudan Rakshi Annamum Sonnamum
Metha Methaaha Velaayu Thanaar


Sithi Petradiyen Sirappudan Vazhga
Vaazhga Vaazhga Mayilon Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Vadivel Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Malai Guru Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Malai Kura Mahaludan


Vaazhga Vaazhga Vaarana Thuvasam
Vaazhga Vaazhga Yen Varumaihal Neenga
Yethanai Kuraihal Yethanai Pizhaihal
Yethanai Adiyen Ye thanai Seiyinum
Petravan Neeguru Poruppathu Unkadan


Petraval Kuramahal Petravalaame
Pillai Yendranbaay Piriya Malithu
Mainthan Yenmeethu Unmanam Mahizhntharuli
Thanjam Yendradiyaar Thazhaithida Arulsey
Kanthar Sashti Kavasam Virumbiya


Baalan Theva Raayan Paharn Thathai
Kaalaiyil Maalaiyil Karuthudan Naalum
Aasaa Rathudan Angam Thulakki
Nesamudan Oru Ninaivathu Vaahi
Kanthar Sashti Kavasam Ithanai


Sindhai Kalangaathu Thiyaani Pavarhal
Orunaal Muppathaa Ruru Kondu
Othiyeh Jebithu Uhanthu Neeraniya
Ashta Thikkullor Adangalum Vasamaay
Thisai Mannar Yenmar Seyalathu (Sernthangu) Arulvar


Maatrala Rellaam Vanthu Vananguvar
Navakol Mahizhnthu Nanmai Alithidum
Navamatha Nenavum Nallezhil Peruvar
Enthanaalum Eerettaay Vaazhvar
Kantharkai Velaam Kavasa Thadiyai


Vazhiyaay Kaana Meiyaay Vilangum
Vizhiyaal Kaana Verundidum Peigal
Pollathavarai Podi Podi Yaakkum
Nallor Ninaivil Nadanam Puriyum
Sarva Sathuru Sankaa Rathadi


Arintha Yenathullaam Ashta Letchmihalil
Veera Letchmikku Virun Thunavaaha
Soora Bathmaavaith Thunithagai Yathanaal
Iruba Thezhvarkku Uvan Thamuthalitha
Gurubaran Pazhani Kundrinil Irukkum


Chinna Kuzhanthai Sevadi Potri
Yenai Thadu Thaatkola Yendrana Thullum
Meviya Vadivurum Velava Potri
Thevargal Senaa Pathiye Potri
Kuramahal Manamahizh Kove Potri


Thiramihu Thivya Thehaa Potri
Idumbaa Yuthane Idumbaa Potri
Kadambaa Potri Kanthaa Potri
Vetchi Punaiyum Veleh Potri
Uyargiri Kanaha Sabaikor Arase


Mayilnada Miduvoy Malaradi Saranam
Saranam Saranam Saravanabava Om
Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam
Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam


Kandha Sashti Kavacham by Sulamangalam Sisters sashtiyai nokka saravana bhavana song in tamil, Sri Kandha Sasti Kavasam, tamil devotional songs, shastiyai nokka mp3, skandha, Lord Murugan, lyrics in kandha sasti kavasam lyrics in english, எனதருமை நேயர்களே இந்த '"கந்த சஷ்டி கவசம்" - சக்தியை நோக்க சரவண பவனா பாடல்..' பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தது என நம்புகிறோம். தயவுசெய்து ஷேர் செய்யவும்.   Share/Bookmark

இதை போலவே மற்றுமொரு பதிவை விரைவில் வெளியிட உள்ளோம். ஆகவே, உங்களது ஈமெயில் முகவரியை இங்கே ✉ பதிவு செய்தால் எங்களது அடுத்த பதிவு உங்கள் ஈமெயிலிற்கு இலவசமாக வந்து சேரும். பதிவுசெய்த பிறகு உங்கள் ஈமெயில் முகவரிக்கு வரும் Activation லிங்கை சொடுக்கி தவறாமல் உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள்.

Follow us on: Facebook, Google+

Polimer TV News

News7 Tamil TV News

News18 Tamilnadu

Thanthi TV News